Xuân Mới Lòng Mới 

Khi nói đến mùa Xuân, người ta thường đề cập đến sự khởi đầu tốt đẹp. Người ta cầu chúc cho nhau được an lành, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào trọn năm mới.

Đầu năm dân Việt có tục kiêng tất cả điều xấu, bỏ tất cả những thù oán đố kỵ để giữ hòa khí, vui vẻ với nhau để khỏi “xúi quẩy.” Cho nên những ngày Tết người ta tha thứ hết cho nhau mọi lỗi lầm, xóa bỏ đi tất cả mọi thù hằn.

Ngôn ngữ hiền hòa

Ngày đầu năm người ta hết sức tránh những ngôn ngữ và những hành động có thể đem lại sự không may suốt cả năm, gọi là giông hoặc xui. Có giận ai đến chết ngày Tết cũng thôi. Ai cũng cẩn thận “lời ăn tiếng nói.” Ca dao tục ngữ dạy,
    “Làm người phải đắn phải đo,
    Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.”

Nếu ta không thận trọng lời nói thì khó mà rút lại.
     “Làm người mà chẳng biết suy,
    Đến khi nghĩ lại, còn gì là thân.”

Cho nên
     “Lời nói không mất tiền mua,
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

Các lời nói và cách xử thế của chúng ta  quan trọng vô cùng. Chúa Giê-su phán, “Do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra” (Ma-thi-ơ 12:34). Có nghĩa là nếu chúng ta muốn thay đổi lời ăn tiếng nói được ung hòa thì phải xuất phát từ trong lòng. Điều đó dễ hay là khó?

Thay tâm đổi tánh

Tuy rằng chúng ta muốn thay đổi lòng mình, nhưng nhiều khi chúng ta làm không được vì sức người có hạn, ý người có mức. Người đời biết rằng, “Dò sông dò biển dễ dò, nào ai bẻ thước mà đo lòng người.” Sứ đồ Phao-lô nhận thấy thay đổi lòng thật khó vô cùng, “Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét... Tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn [không thể làm được]; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn” (Rô-ma 7:15, 18, 19). Tiên tri Giê-rê-mi nói, “Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được” (Giê-rê-mi 13:23). Kinh Thánh dạy rằng không ai có thể thay đổi lòng mình, chẳng một ai. Như vậy, làm sao chúng ta có thể tự thay đổi để được lòng ngay dạ thẳng?

Cần Đấng đổi lòng

Chính Vua Đa-vít cũng không biết thay đổi lòng mình nên cần khẩn Chúa rằng, “Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi thiên 51:10). Chỉ có một cách mà chúng ta có thể thay đổi. “Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Chúa hứa sẽ thay đổi lòng chúng ta nếu chúng ta ở trong Ngài.
Khi cầu nguyện chúng ta nên dùng những câu Kinh Thánh để nhờ Chúa biến hóa lòng chúng ta, “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (Thi thiên 139:23, 24).

Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta, “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm ngôn 4:23). Chúng ta sống ung hòa hay không là do từ tấm lòng. Chúng ta hãy mời Chúa ngự vào tâm hồn để chúng ta có một tấm lòng mới trong mùa Xuân mới.

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

tnhv (Theo TNHV số 44 - Tháng 2 / 2000)